FlushStoredString

Parameters
cache gamecache
missionKey string
key string
return type
nothing
Source code
native  FlushStoredString					takes gamecache cache, string missionKey, string key returns nothing
Source
common.j
wc3modding.com
FlushStoredString